з нашою фундаментальною інженерною освітою ти будеш справжнім фахівцем у будь-якій сучасній галузі!

Громадське обговорення освітніх програм кафедри

З метою вдосконалення реалізації та провадження освітніх програм і підвищення якості підготовки інженерних кадрів 9 березня 2023 року на кафедрі прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету відбулося громадське обговорення проєктів усіх освітніх програм спеціальності 131 Прикладна механіка:

  1. ОНП «Прикладна механіка» для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
  2. ОПП «Прикладна механіка» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти;
  3. ОПП «Прикладна механіка» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  4. ОПП «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Із вітальним словом виступив модератор заходу, завідувач кафедри Ростислав Редько, який представив наших стейкхолдерів – представників академічної спільноти, роботодавців, НПП, здобувачів усіх рівнів освіти та успішних випускників, а саме: Клименка Сергія Анатолійовича – д.т.н., професора, член-кореспондента НАН України, заступника директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України (м. Київ), Кузя Миколу Васильовича – д.т.н,. професора, президента ГО «Академія технічних наук України» (м. Івано-Франківськ), Кузнєцова Юрія Миколайовича – д.т.н, професора, віце-президента ГО «Національна АН вищої освіти України», професора кафедри конструювання машин НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Кобельника Володимира Романовича – к.т.н., доцента, завідувача кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського НТУ ім. І. Пулюя, Риженка Євгена Сергійовича – керівника відділу дидактики ДП «Фесто» (м. Київ), Борисенка Олега Йосиповича – генерального директора ТзОВ «Науково-виробниче підприємство» «Цент САПР» (м. Львів), Клімовича Олексія Леонідовича – головного технолога-начальника технологічної служби ТОВ «БАС МОТОР» (м. Луцьк), Федорчука Тимофія Валерійовича – головного інженера ПрАТ «СКФ Україна» (м. Луцьк), Куделю Юрія – провідного технолога СП ТОВ «Модерн Експо» (м. Луцьк), Михайлюка Сергія Вікторовича – директора з виробництва ТОВ «ТАТРАФАН» (м. Луцьк), аспірантів Яремчука Івана та Дмитра Янюка, здобувачів Миколу Вальчука і Дем’яна Батюка, а також декана факультету Ігоря Сергійовича Мурованого.

Гарант освітньо-наукової програми Віктор Іванович Марчук спільно з відповідальним по кафедрі за ліцензування та акредитацію Тарасом Четвержуком представили інформацію про зміст, мету та особливості програми підготовки PhD здобувачів. Згідно з проєктом ОНП «Прикладна механіка» освітня складова з 2023 року буде реалізовуватися протягом трьох семестрів, в якій ОК «Педагогічна практика» перенесений на другий рік підготовки.

Врахувавши пропозиції та рекомендації, отримані шляхом опитування стекхолдерів і здобувачів, внесено зміни в каталог вибіркових дисциплін професійної підготовки для розширеного формування фахових компентностей аспірантів.

Особливу увагу звернули на наукову складову ОНП та відповідність тем дисертаційних досліджень здобувачів науковим напрямах їхніх керівників.

Доктор технічних наук, професор Кузнєцов Юрій Миколайович, який має колосальний досвід підготовки кандидатів та докторів наук за спеціальністю 131 Прикладна механіка, порадив звернути увагу на актуальності наукових досліджень в розрізі трансформації підходів інженерії Індустрії 4.0 до Індустрії 5.0. Також він рекомендував впровадити в освітній процес вивчення дисциплін «Еволюція розвитку технічних систем» для критичного аналізу наявних та синтезу й прогнозування тенденцій розвитку нових знань, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення та інженерії в цілому.

Доктор технічних наук, професор Кузь Микола Васильович відмітив чітку та зрозумілу структурно-логічну схему освітньої складової ОНП, яка дозволить здобувачам досягти заявлених програмних результатів навчання. Також він відзначив чудову роботу системи внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНТУ, яка відповідає принципам та процедурам академічної та наукової доброчесності, передбачених Законом України «Про вищу освіту», та рекомендував запровадити механізм внутрішнього аудиту якості ОП.

Микола Васильович запропонував долучатися PhD здобувачам і НПП до роботи ГО «Академія технічних наук України» для апробації власних наукових досліджень шляхом участі в наукових заходах та публікації статей та колективних монографій.

Доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України Клименко Сергій Анатолійович схвально охарактеризував актуальність та унікальність ОНП «Прикладна механіка» підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Представив та запропонував нові можливості співпраці (згідно укладеного договору №88 від 03.03.2023) між ІНМ та ЛНТУ у сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності в рамках здійснення освітньо-наукового процесу. Передбачено можливості проведення наукових досліджень здобувачами вищої освіти і науково-педагогічними працівниками ЛНТУ з використанням наукової та технічної бази ІНМ, залучення провідних фахівців ІНМ до навчального процесу підготовки фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка шляхом проведення лекційних занять, практикумів, тренінгів, надання бази для проведення практик здобувачам освіти.

Здобувач третього (освіньо-наукового) рівня вищої освіти Дмитро Янюк, який також є членом наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНТУ, висловив задоволеність методами навчання і викладання, можливостями реалізації власних наукових досліджень на кафедрі прикладної механіки та мехатроніки, підтримкою і допомогою наукового керівника Бориса Івановича Придального.

Гарант ОПП «Прикладна механіка» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Тарас Іванович Четвержук представив актуальну інформацію про цілі, мету, фокус, основні компетентності та програмні результати даної програми та зазначив затребуваність випускників – фахівців із прикладної механіки в галузі проектування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робототехнічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв серед роботодавців, особливо у військовий та післявоєнний час.

Тарас Іванович звернув увагу на викладанні декількох дисциплін професійного циклу іноземною мовою (англійська), що буде здійснюватися з наступного року підготовки магістрів, адже мовні компетентності та вміння в інженерів набувають дедалі більшої затребуваності – можливості академічної та дослідницької мобільності, управління міжнародними та інноваційними проєктами, презентацій та виступів перед іншомовною спільнотою, роботою на підприємствах з іноземним капіталом, вимогами виробництва згідно європейських та міжнародних стандартів.

Керівник відділу дидактики ДП «Фесто» Риженко Євген Сергійович відмітив актуальні підходи підготовки магістрів з прикладної механіки до сучасних вимог виробництва та промисловості в контексті освітніх компонентів «Математичне та комп’ютерне моделювання інженерних задач», «Системний аналіз в машинобудуванні» та «Дослідження технічних систем». Особливо приємно, що у Вашому ЗВО та на Вашій кафедрі є навчально-лабораторне обладнання фірми Фесто – передового виробника пневмо- та гідроавтоматики, яке використовується для навчання та практичної підготовки здобувачів.

Далі проєкти ОПП бакалаврського рівня «Прикладна механіка» та «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» представили гаранти Божко Тетяна Євгеніївна та Придальний Борис Іванович.

Тетяна Євгенівна проінформувала присутніх про успішну акредитацію ОПП «Прикладна механіка» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в 2022 році та акцентувала на роботі з врахуванням зауважень та рекомендацій акредитаційної комісії і членів галузевої експертної ради НАЗЯВО, а саме: розширено співпрацю з виробничими підприємствами (за профілем ОП) Волині, вдосконалено навчальний план ОПП, покращено матеріально-технічну базу для реалізації ОПП.

В свою чергу Борис Іванович ознайомив з ключовими пунктами ОПП: метою/цілями освітньо-професійної програми, характеристикою та особливостями освітньої програми, загальними та фаховими компетентностями і очікуваними результатами навчання тощо. Також він проаналізував динаміку контингенту вступників на дану ОПП. Це дало змогу зробити висновки щодо актуальності, зацікавленості та затребуваності цієї програми, а отже і її доцільності серед потенційних абітурієнтів та роботодавців.

Генеральний директор ТзОВ «Науково-виробниче підприємство» «Цент САПР» (м. Львів) Борисенко Олег Йосипович зауважив, що при підготовці інженерів з машинобудування та матеріалообробки є загальносвітовою тенденцією і вимогою часу для конкурентоспроможності працівників на ринку праці вивчення та широке використання сучасних програмних продуктів з проектування технологічних процесів виробництва, твердотільного моделювання, автоматизації та управління промисловим обладнанням. Саме навики роботи в таких програмах як AutoCAD, SOLIDWORKS, Delcam (PowerMILL, PowerSHAPE, ArtCAM та інші) отримують здобувачі вищої освіти на освітніх програмах спеціальності 131 Прикладна механіка ЛНТУ.

З даним твердженням цілком погодилися Куделя Юрій – провідний технолог СП ТОВ «Модерн Експо» (м. Луцьк) та Федорчук Тимофій Валерійович – головний інженер ПрАТ «СКФ Україна» (м. Луцьк) і рекомендували збільшити кількість кредитів (годин) для освітніх компонентів «САПР виробничих процесів», «CAD/CAM/CAE технології в машинобудуванні», «Програмування і налагодження обладнання з ЧПУ», «Проектування технологічного оснащення»

Із заключним словом виступив декан факультету транспорту та механічної інженерії ЛНТУ Мурований Ігор Сергійович, подякувавши присутнім стейкхолдерам, гарантам, НПП та здобувачам за конструктивну дискусію та висловив сподівання щодо покращення надання освітніх послуг та підвищення рівня кваліфікації наших випускників.

Колектив кафедри, гаранти та члени груп забезпечення освітніх програм отримали та взяли до уваги дуже багато актуальних пропозицій, рекомендацій і зауважень, які спрямовані на удосконалення якості освітніх програм і, відповідно, підвищення рівня підготовки здобувачів вищої освіти.

Висловлюємо щиру подяку учасникам заходу за активну участь та надіємось на подальшу плідну співпрацю задля розбудови нашої держави.

 

Колектив кафедри прикладної механіки та мехатроніки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *